Vastgoedtabel

Korte productbeschrijving

Waarom Vastgoedtabel.nl?
Vastgoedtabel is de oplossing voor woningcorporaties en vastgoedbeheerders voor het beheren van vastgoeddata gedurende de gehele levenscyclus van het vastgoed, van bouw tot sloop. Met Vastgoedtabel worden de gegevens van het vastgoed centraal en eenduidig vastgelegd. Alle bij het vastgoed betrokken (keten)partijen maken gebruik van deze data en zijn verantwoordelijk voor het beheer ervan. De eigenaar heeft hierbij te allen tijde de regie!

Met Vastgoedtabel beschikt iedere corporatie over een uniforme en eenduidige opslag van vastgoeddata waardoor de kwaliteit, en daarmee de betrouwbaarheid, van vastgoeddata enorm verbetert. Vastgoedtabel is een open systeem dat via standaard API’s gegevens uitwisselt met andere systemen.

Vastgoeddata overal en nergens
Het applicatielandschap van woningcorporaties bestaat doorgaans uit meerdere vastgoedoplossingen. Naast een ERP-systeem worden expertoplossingen ingezet voor portfolio- en assetmanagement, meerjaren onderhoud, taxatiemanagement, energie, uitvoeren van inspecties, etc. Veel van deze oplossingen gebruiken een eigen opslag van gegevens en daarmee hun eigen waarheid. Het is onduidelijk welke gegevens waar zijn vastgelegd, en hoe deze registratie heeft plaatsgevonden. Er gaat veel tijd verloren met het zoeken naar de juiste bron van informatie en het vaststellen van de kwaliteit van deze informatie. 

Optimaliseren ketensamenwerking
Bij het ontwikkelen en het beheren van vastgoed zijn gedurende de levenscyclus van het vastgoed een groot aantal partijen betrokken. Momenteel leggen al deze partijen gegevens vast in hun eigen systemen. Door gegevens centraal en eenduidig in Vastgoedtabel vast te leggen en deze met alle betrokken partijen te delen binnen de processen, wordt veel efficiënter samengewerkt. Vastgoeddata gaat niet langer verloren bij het wijzigen van eigenaar of ketenpartner of wanneer systemen worden vervangen.

Eén bron, één waarheid
Vastgoedtabel zorgt voor het centraal (op één locatie) en eenduidig (gestandaardiseerd) vastleggen van vastgoedgegevens. Vanuit deze centrale en eenduidige registratie worden de vastgoedgegevens beschikbaar gesteld voor gebruik binnen de primaire processen van de woningcorporatie en haar ketenpartners. Vastgoedinformatie is hiermee volledig en betrouwbaar beschikbaar en wordt automatisch bijgewerkt als onderdeel van het (keten)proces: Goede datakwaliteit, één bron, optimale ketensamenwerking.

Specificaties

Software wordt aangeboden:

  • SaaS

Platform gebaseerd op:

  • Microsoft

Toekomstvisie

De gemiddelde levensduur van vastgoed in Nederland wordt geschat op minimaal 120 jaar maar er zijn ook voorbeelden waarbij de levensduur 500 jaar is. In deze lange periode wisselt het vastgoed meerdere keren van eigenaar en of beheerder en zijn een groot aantal andere partijen bij het vastgoed betrokken.

Deze partijen leggen gegevens vast in hun eigen informatiesysteem. Gegevens die niet of nauwelijks worden gedeeld waardoor veel tijd verloren gaat aan onderlinge afstemming en in de loop van de tijd ook gegevens verloren gaan. Hieraan maakt Vastgoedtabel een eind.

Vastgoedtabel kan worden vergeleken met het patiëntendossier. Wat het patiëntendossier is voor natuurlijke personen is Vastgoedtabel voor al het vastgoed in Nederland. In Vastgoedtabel worden vastgoedgegevens van corporaties en andere eigenaren centraal en eenduidig, gedurende de gehele levenscyclus van het vastgoed, vastgelegd zodat alle betrokken partijen hiervan gebruik kunnen maken. De eigenaar heeft hierbij de regie! De eigenaar bepaalt wie gegevens mag raadplegen en/of wijzigen.

Het fundament van Vastgoedtabel wordt gevormd door de landelijke basisregistraties. Door hier naadloos op aan te sluiten kan de volwaardigheid van de bezitsregistratie van eigenaren eenvoudig worden vastgesteld. In Vastgoedtabel kan de fysieke wereld (percelen en gebouwen) worden gekoppeld aan de administratieve wereld (verhuureenheden en complexindeling). 

Door Vastgoedtabel een centrale rol te geven in het applicatielandschap en Vastgoedtabel in te zetten als bron voor andere (expert)oplossingen neemt de betrouwbaarheid van de informatievoorziening toe en wordt ook efficiënter samengewerkt binnen de keten. Leveranciers van ICT-oplossingen hoeven slechts één API te ontwikkelen en dat is met de Vastgoedtabel.

Bij maximaal gebruik van de Vastgoedtabel door de sector van corporaties wordt Vastgoedtabel het centrale landelijke register van alle vastgoedinformatie. Vastgoedtabel is direct beschikbaar voor gebruik. Een lokale installatie en configuratie is niet nodig omdat Vastgoedtabel via Microsoft Azure Cloud wordt aangeboden. Voor Vastgoedtabel  hoeven geen langlopende dure contracten te worden afgesloten, Vastgoedtabel wordt aangeboden op basis van een maandelijks abonnement.

Bedrijfsprofiel

Ons team bestaat uit professionals die al ruim 30 jaar actief zijn in de sector van woningcorporaties. In deze tijd hebben we woningcorporaties zien worstelen met het op orde houden van de kwaliteit van hun vastgoeddata. Veel tijd en energie gaat verloren aan het onderling afstemmen van data tussen ketenpartners en in gebruik zijnde informatiesystemen.
 
De door de overheid en de corporatiesector ingezette standaardisatie in combinatie met nieuwe technologische mogelijkheden waren voor ons de aanleiding om opnieuw na te denken om de problematiek rondom de kwaliteit van vastgoeddata voor eens en voor altijd op te lossen. Het resultaat hiervan is Vastgoedtabel.nl!


Aantal medewerkers: 6
Aantal klanten in corporatiemarkt: 5
Actief in corporatiemarkt sinds: 2020

Contactgegevens

Vastgoedtabel
Contrabasstraat 17, 56542 TK Eindhoven
06-25095013 | 06-10347949

verkoop@vastgoedtabel.nl
https://www.vastgoedtabel.nl

Vastgoedtabel in het nieuws